Договір (Публічна оферта)

Громадська організація «Платформа з розширення економічних можливостей жінок», код ЄДРПОУ: 43059213 (далі – «Виконавець»), зареєстрована відповідно до законодавства України, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – «Замовник»), укласти цей Договір (Публічну оферту) (далі – «Договір (Публічна оферта)») на нижчевикладених умовах:


1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Публічна оферта» – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір (Публічну оферту) на певних умовах.

«Договір (Публічна оферта)» – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті Виконавця
https://willow.bio

«Cайт Виконавця» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://willow.bio , яка є офіційним джерелом інформування потенційних замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

«Акцепт» – повне і безумовне прийняття Договору (Публічної оферти) шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, зокрема через систему LiqPay, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок Виконавця.

«Послуги» – набір інформаційно-консультаційних та навчальних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором у відповідності до статутної діяльності Виконавця.

«Сторони» – Виконавець та Замовник.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору (Публічної оферти) в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору (Публічної оферти) Сторонами.

2.2. Договір (Публічна оферта) має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору (Публічної оферти) в повному обсязі шляхом Акцепту.

2.4. Акцепт означає, що Замовник згоден з усіма положеннями Договору (Публічної оферти), повною мірою усвідомлює свої дії. Сторони, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

2.5. Укладаючи цей Договір (Публічну оферту) Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору (Публічної оферти), цін на Послуги.

2.6. Даний Договір (Публічна оферта) також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору (Публічної оферти) в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору (Публічної оферти), він не має права укладати цей Договір (Публічну оферту), а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором (Публічною офертою).

2.7. Акцептуючи даний Договір (Публічну оферту), Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору (Публічної оферти) він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

2.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору (Публічної оферти) відповідно до його умов.


3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до умов даного Договору (Публічної оферти) Виконавець бере на себе зобов'язання надати послуги з організації та проведення тренінгу, вебінару, семінару, воркшопу (або іншого заходу згідно з анонсом, розміщеному на Сайті Виконавця), а Замовник – прийняти та оплатити їх.

3.2. Сторони домовилися, що детальний зміст (назва теми, формат, кількість учасників, тренер і т.д.) розміщується на Сайті Виконавця.

3.3. Інформаційно-консультаційні та навчальні послуги надаються у вигляді тренінгу (лекції, семінару, майстер-класу, мітапу, воркшопу і т.д.) або у формі дистанційного відтворення на пристрої Замовника (записи або прямої трансляції), відповідно до інформації, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.


4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

4.1. Надання послуг проводиться у чітко визначені години та дні, згідно з розкладом, відповідної до місця, що завчасно доводиться до відома Замовника, зокрема, шляхом зазначення на сайті Виконавця: https://willow.bio ;

4.2. Акцептом даного Договору (Публічної оферти) визнається оплата Замовником, повна або часткова, вартості відповідного тренінгу, вебінару, семінару, воркшопу (або іншого заходу згідно з анонсом на Сайті Виконавця) і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору (Публічної оферти) і прирівнюється до власноручного підпису Замовника.

4.4. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептована, а Договір (Публічна оферта) укладеним.

4.5. Порядок акцепту:

4.5.1. Замовник обирає відповідний тренінг, вебінар, семінар, воркшоп (або інший захід згідно з анонсом) на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.

4.5.2. Після вибору необхідного тренінгу, вебінару, семінару, воркшопу (або іншого заходу згідно з анонсом) Замовник здійснює оплату.

4.5.3. Якщо тренінг, вебінар, семінар, воркшоп (або інший захід згідно з анонсом) надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то перед початком такого тренінгу, вебінару, семінару, воркшопу (або іншого заходу згідно з анонсом) Замовник отримує посилання для доступу, яке буде надіслано на електронну адресу, вказану Замовником при оплаті Послуг.

4.5.5. З моменту акцепту цього Договору (Публічної оферти) одностороння відмова Замовника від Договору (Публічної оферти) неприпустима.

4.5.6. Послуга вважається наданою в момент проведення тренінгу, вебінару, семінару, воркшопу (або іншого заходу згідно з анонсом). Якщо Замовник не був присутній в момент проведення відповідного тренінгу, вебінару, семінару (або іншого заходу згідно з анонсом), плата не повертається.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Права і обов'язки Виконавця:

5.1.1. Виконавець має право:

5.1.1.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором (Публічною офертою);

5.1.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором (Публічною офертою).

5.1.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які тренінги, вебінари, семінари, воркшопи (або інші заходи згідно з анонсом), змінювати їх матеріали, час та місце проведення.

5.1.2. Виконавець зобов'язується:

5.1.2.1. Надавати Замовнику інформаційно-консультаційні та навчальні послуги в обсязі відповідно до цього Договору (Публічної оферти).

5.1.2.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості і змісту, про права та обов'язки Замовника при отриманні послуг.

5.1.2.3. Організувати проведення відповідного заходу, відповідно до інформації, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця.

5.2 Права та обов'язки Замовника.

5.2.1. Замовник має право:

5.2.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Договору (Публічної оферти) та інформації, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця..

5.2.1.2. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору (Публічної оферти).

5.2.2. Замовник зобов'язується:

5.2.2.1. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору (Публічної оферти).

5.2.2.2. Своєчасно внести плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором (Публічною офертою).


6.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Замовнику за цим Договором (Публічною офертою) становить загальну суму сплачених Замовником тренінгів, вебінарів, семінарів, воркшопів (або інших заходів згідно з анонсом на сайті Виконавця).

6.2. Вартість конкретного тренінгу, вебінару, семінару, воркшопу (або інших заходів згідно з анонсом) визначається на Сайті Виконавця.

6.3. Вартість передбачених цим Договором (Публічною офертою) Послуг оплачується Замовником в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця, зокрема, за допомогою оплати на сайті (зокрема шляхом прийому платежів через систему LiqPay).

6.5. У разі скасування тренінгів, вебінарів, семінарів, воркшопів (або інших заходів згідно з анонсом) з вини Виконавця, Виконавець повертає кошти за ті тренінги, вебінари, семінари, воркшопи (або інші заходи згідно з анонсом), що не були проведені Виконавцем. У разі перенесення, зміни матеріалів, часу та місця проведення будь-яких тренінгів, вебінарів, семінарів, воркшопів (або інших заходів згідно з анонсом), внесена оплата не повертається.

6.6. У разі якщо Замовник відмовляється від участі у тренінгу, вебінарі, семінарі, воркшопі (або іншому заході), внесена оплата не повертається.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

8.1. Дія цього Договору (Публічної оферти) припиняється:8.1.1. За згодою сторін;8.1.2. Якщо виконання Стороною Договору (Публічної оферти) своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором (Публічною офертою), і будь-яка із Сторін не погоджується із внесенням змін до Договору (Публічної оферти).

8.1.3. У випадках порушення Замовником умов, передбачених п.п. 5.2.2.1, 5.2.2.2, 11.1 цього Договору (Публічної оферти).

8.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором (Публічною офертою) та чинним законодавством України.

8.2. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Договору (Публічної оферти) автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного та такого, що діє між Замовником та Виконавцем Договору (Публічної оферти).

8.3. У разі відкликання Договору (Публічної оферти) Виконавцем протягом терміну дії Договору (Публічної оферти), Договір (Публічна оферта) вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Договору (Публічної оферти).


9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Замовник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних.

9.2. Замовник згоден з тим, що після внесення інформації про себе, під час здійснення оплати за Послуги, на електронну адресу або контактний номер телефону Замовника можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру і, крім того, Виконавець має право, без згоди Замовника, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи, як учасника заходу.

9.3. Виконавець зобов'язується не передавати інформацію про Замовника третім особам, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України.


10. ТЕРИТОРІЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ)

10.1. Даний Договір (Публічна ферта) діє на території всього світу.

10.2. Даний Договір (Публічна оферта) набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем. Договірні відносини між окремим Замовником і Виконавцем набувають чинності з моменту здійснення Замовником повної оплати вартості послуг, відповідно до розділу 6 цього Договору та діють до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.

10.3. Виконавець має право у будь-який час внести зміни до умов Договору (Публічної оферти) та / або відкликати Договір (Публічну оферту) в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Договору (Публічної оферти), такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору (Публічної оферти) на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності змін не визначений безпосередньо в тексті зміненого Договору (Публічної оферти).

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

11.1. Виконавець надає Замовнику обмежену, персональну, невиключну і відкличну ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі тренінгів, вебінарів, семінарів, воркшопів (або інших заходів згідно з анонсом на сайті Виконавця). Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг, Замовник може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Замовник отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.


12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Цей Договір (Публічна оферта) складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

12.2. Жодна зі Сторін не може перевідступити свої права та обов'язки за Договором (Публічною офертою) третім особам.

12.3. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором (Публічною офертою) не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом одного дня Виконавцем не було отримано письмової мотивованої претензії щодо якості надання послуг.

12.4. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

12.5. Якщо якесь із положень цього Договору (Публічної оферти) буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.
Made on
Tilda